Ռաբին Դրանաթ Թագոր «Կուզեի լինել»

 Երբ առավոտյան ժամը ութը խփում է, և ես մեր նեղ փողոցով ճամփա եմ ընկնում դեպի դպրոց, ամեն օր դեմս ելնում է մանրավաճառը. «Ասե՜ղ ու թե՜լ, քորո՜ց, մատանի՜, սիրուն օղե՜ր»,- կանչում է նա: Եվ ստիպված չէ բնավ շտապելու, ստիպված չէ անպատճառ այս կամ այն փողոցում լինելու, ստիպված չէ այսինչ տեղը գնալու և մանավանդ այսինչ ժամին անպայման տուն վերադառ

նալու:

Կուզեի ես էլ մանրավաճառ լինել, թափառել ամբողջ օրը ճամփաների վրա ու կանչել. «Ասե՜ղ ու թե՜լ, քորո՜ց, մատանի՜, սիրուն օղե՜ր»:

Երբ իրիկունները վերադառնում եմ դպրոցից, միշտ հանդիպում եմ պարտիզպանին, որ իր ցանկապատի ետևում հող է մշակում: Բահը ձեռքին` անում է այն, ինչ որ սիրտն ուզում է` փոշոտում է հագուստները: Եվ ոչ մեկից նկատողություն չի ստանում, երբ արևի տակ վառվում է կամ թրջվում է անձրևից:

Կուզեի ես էլ պարտիզպան լինել, մշակել իմ պարտեզը, և ոչ մեկը իմ փորելը չարգելեր:

Երբ մութն ընկնում է, ու մայրիկս ինձ ուղարկում է անկողին, իմ բաց պատուհանից տեսնում եմ հաճախ մեր փողոցի պահապանին, որն իջնում և բարձրանում է հաստ փայտը ձեռքին:

Փողոցը մութն է ու լռիկ. և հեռվում` ցցի վրա տնկած լապտերը կարծես մի հրեշ լինի` մեկ հատիկ կարմիր աչքով:

Իսկ պահապանի ձեռքին երերում է լապտերը, որը քարշ է տալիս իր երկար ստվերի հետ ու բնավ անկողին չի մտնում:

Կուզեի ես էլ պահապան լինել, ամբողջ գիշերը քայլել փողոցներով և լապտերովս ստվերները փախցնել:

Առաջադրանքներ՝ 

«Կուզեի լինել» ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարը (հեղինակի ասելիքը) հետևյալն է` ….։

«Կուզեի լինել» ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարի հետ (համաձայն եմ, համաձայն չեմ), որովհետև կարծում եմ, որ ….։

Բնութագրե՛ք այս ստեղծագործության հերոսին (տարիքը, զբաղմունքը, ի՞նչն է նրան հոգնեցրել, ի՞նչն է նրան գրավում մանրավաճառի, պարտիզպանի, պահապանի աշխատանքներում, ի՞նչ է նա երազում և այլն):

2.Վիլյամ Սարոյանը հիշում է… 

Գրող Վիլյամ Սարոյանը, հիշելով իր դպրոցական տարիները, պատմել է դրվագներ, որոնք լավագույնս բացահայտում են նրա ճարպկությունը:

«Սխտորը եղավ պատճառը, որ ես քիչ գացի դպրոց:Ամեն առավոտ սխտորով կերակուր կուտեի, կերթայի դպրոց: Հոտ դասարան կբռներ…Ուսուցիչ կմտներ, հոտ կքաշեր ու վրաս կպոռար.

— Նորե՞ն սխտոր կերած ես:

— Այո´,- կըսեի,- սխտոր կերած եմ, հապա ի՞նչ ուտեի:

— Հոտ սենյակ բռնած է:

— Է¯, լուսամուտ բաց,- կըսեի:

Կկատղեր, դուրս կըներ: Իմ ուզած ալ այդ էր, կերթայի տուն: Մայրս կհարցներ, թե ինչու նորեն շուտ եկա:

— Ուսուցիչ դուրս ըրավ, ըսավ՝ սխտոր կերած ես:

— Խողեմ ատոնց գլուխ,- կըսեր մայրս,- Բիթլիսի ճաշեր չեն հավնիր, իրենց կերա՞ծն ինչ է:

Բայց կատակ կանեմ, հիմնական պատճառն այն էր, որ ես արագ կսովորեի, անոնք՝ դանդաղ»:

Բառարան 

նորեն-նորից, կրկին

 

ճարպիկ- ճկուն, վարժ կըսեի-ասում էի

 

գացի- գնացի կկատղեր-բարկանում էր

 

կերթայի-գնում էի ատոնց-դրանց

 

կբռներ-տարածվում էր անոնք-նրանք

 

կպոռար-բղավում էր

Առաջադրանք՝

Փորձի՛ր մի քանի նախադասությամբ գրել, թե ի՞նչ զգացողություններ ունեցար, երբ կարդացիր։ Հետաքրքի՞ր էր, զավեշտալի՞, թե՞․․․։

ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ԵՒ ՄԱՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1․Գիրքն ունի 250 էջ: Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 40%-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 20%-ը, երրորդ օրը՝ մնացածի 50%-ը, չորրորդ օրը՝ մնացածի 35%-ը:

 

ա․ Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը երկրորդ օրը:

 

բ․ Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը երրորդ օրը:

 

գ․ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու երկրորդ օրից հետո:

 

դ․ Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը առաջին երեք օրերի ընթացքում:

 

ե․ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու չորրորդ օրից հետո:

 

զ․ Քանի՞ էջ կարդաց աշակերտը չորրորդ օրը:

 

2․ Տրված են չորս թվեր 30, 75, 90, 48

 

ա. Գտեք երկրորդ թվի 24%-ի և երրորդ թվի 10%-ի գումարը:

75•24÷100=18

90 • 10÷ 100=9

9+18=27

բ․ Գտեք չորրորդ թվի 75%-ը և առաջին թվի 5/6-րդ մասի տարբերությունը:

 

3․Խանութը ստացավ 200 կգ գազար: Աննան գնեց ամբողջ գազարի 4%-ը, իսկ Արմենը՝ 1%-ը:Քանի՞ կգ գազար գնեց նրանցից յուրաքանչյուրը:

 

Задания русский язык

1 .Какие слова и выражения говорят о том, что ребята с радостью возвра-

щаются в школу? Какими стали ребята за лето? О чём они расскажут

 

2 .своим друзьям? Озаглавьте стихотворение.

Составьте словосочетания с данными словами.

Какой? – громкий звонок, классный день, … класс, … перевал;

Какая? – … школа, … парта, … дорога, … родина, … страна;

Какое? – … утро, … лето, … солнце, лицо, знамя;

Какие? …приливы, … друзья, … учителя, звонки.

 

3 .Произнесите правильно названия учебных предметов. Составьте 2-3

предложения с ними.

Родной язык, русский язык, английский (французский, немецкий) язык,

география, естествознание, математика, история.

 

4 .Какие учебные предметы вы будете проходить в шестом классе? Какой

предмет вам нравится больше и почему? Что вы можете рассказать об

уроках армянского языка, истории, математики, русского языка?

 

5 .Спишите. Дополните предложения названиями учебных предметов,

которые вы изучаете в школе.

1. В шестом классе мы будем изучать …, … . 2. Мой брат Армен очень

любит уроки …, … . 3. В этом году мы будем проходить новые предметы. Мы

узнаем много нового на уроках …, … . 4. Мой самый любимый предмет – …, … .

 

6 .Перепишите текст, глаголы в скобках употребите в нужной форме.

На уроке русского языка учительница попросила шестиклассников назвать

свой любимый предмет. Света и Анна (сидеть) за одной партой. Они подруги,

но любимые предметы у них разные. Света очень (любить) географию, а Анна

– уроки русского языка. Анна   (стараться) говорить правильно по-русски. Она

(любить) читать книги на русском языке.

 

7 .Прочитайте. Задайте вопросы к выделенным словам.

 

В школу

 

Прошло лето. После летних каникул ребята встретились в школе. В

классах стоят новые парты. На стенах висят картины. Ученики убрали школу к

Первому сентября. Школа светлая и красивая. Ученики нарядные и счастливые.

Зазвенел звонок. Ученики и учителя входят в школу. Начался урок. На партах

лежат учебники и тетради. Школьники рассказывают о летних каникулах.

Учительница объясняет новый урок.

25.09.2023 ԽՆԴԻՐՆԵՐ

 

1.Գտեք

 

ա) 30֊ի 6/10 մասը

30÷10•6=18

 

բ) 26֊ի 3/4 մասը

26÷4•3=39

 

գ) 85/10֊ի 4/17 մասը

85×4=340

10×17=170

2.Գտեք այն թիվը, որի՝

 

ա) 2/5 մասը 30 է

 

բ) 35/10 մասը 14 է

 

գ)6/7 մասը 24 է

 

3. Ո՞ր մասն է.

 

ա) 24֊ը 40֊ի

 

բ) 18֊ը 25֊ի

 

4. Գտեք.

 

ա) 200֊ի 7%֊ը

 

բ) 75֊ի 40%֊ը

 

գ) 525֊ի 16%֊ը

 

դ) 165֊ի 120%֊ը

ԹՎԻ ՄԱՍ ԳՏՆԵԼԸ

Դասարանական աշխատանք՝

 

171․ Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի 2/3-ը ամուր կազմով է։

Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

20/1х2/3=40

173․ Հեռուստաաշտարակն ունի 420 մ բարձրություն և կազմված է

երեք մասից։ Առաջին մասի բարձրությունն աշտարակի բարձրության 3/7 -ն է, իսկ երկրորդը՝ 1/4-ը։ Ի՞նչ բարձրություն ունի աշտարակի երրորդ մասը։

420÷7•3=180

420÷4•1=105

174․ Մրցավազքն անցկացվում էր 25 կմ երկարությամբ օղակաձև ճանապարհին։ Յուրաքանչյուր մեքենա մինչև վերջնագծին հասնելը

20 անգամ պիտի անցներ այդ ճանապարհը։ Մեքենաներից մեկին

մինչև վերջնագիծը մնում էր անցնելու ամբողջ ճանապարհի 1/5 -ը։

Քանի՞ կիլոմետր էր անցել մեքենան։

 

Տնային աշխատանք՝

 

172․ Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-ը։

Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

 

176․Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած

մանրակների քանակի -ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել

խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64

մանրակ։

 

180․ Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան

ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %-ը։ Քանի՞

կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

Ֆիզիկական ու քիմիական երևույթները մեր շրջապատում. նախագիծ

Նախագծի ժամկետը՝ Սեպտեմբեր ամիս

 

Մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի 6-րդ դասարանի սովորողներ

 

Նպատակը՝

 

Ճանաչել շրջապատում գտնվող ֆիզիկական և քիմիական երևույթները

Կարողանալ տարբերել ֆիզիկական և քիմիական երևույթները

Ընթացքը՝ սովորողների հետ իրականացնում ենք տարբեր փորձեր, որոնց արդյունքում պարզ են դառնում տվյալ երևույթը ֆիզիկական է, թե քիմիական: Օրինակ՝ մետաղական իրերի ձգումը մագնիսի կողմից:

 

Խնդիրներ՝

 

Տարբերել և հասկանալ ֆիզիկական և քիմիական երևույթները

Կատարել փորձեր՝ հաստատելու համար ֆիզիկա՞ն են, թե՞ քիմիական

Գործնական աշխատանքի միջոցով ձեռք բերել տեսական գ

իտելիքներ

Երկրորդ ուսումնական շաբաթ

 

 

Day 1.

 

Book- 

https://drive.google.com/file/d/16oE6M-xtYSpk-fU2d45WCZ4890uofSAH/view

Things, Letters, Colours: Adjectives.

 

Pages — 8, 9

Book —

https://englishclubmskh.files.wordpress.com/2020/09/oxford_word_skills_basic.pdf

Page: 15: I can tell the time: Study and practice :

 

Playing an interactive

https://kahoot.it/challenge/06060439?challenge-id=b2e7bd37-7fe3-4194-b128-6203cc03f9fa_1694981202831

Homework: Day 1 — English in mind : pages 8.9 fill in the forms,

Oxford word skills study the ways of telling the time, ex 1.2 page 15

 

Գործնական աշխատանք

11. Տեքստը փոխադրի՛ր կաթսայագործ վարպետի անունից՝ վերաբերմունք արտահայտելով և հետևություն գրելով:

Հնդկաստանի Պոնդիշերի քաղաքում փղերին փոքրիկ հանձնարարություններ տալու սովորություն կա: Երբ լավ են բացատրում, խելացի կենդանին կարողանում է ինքնուրույն շատ լավ կատարել տրված հանձնարարությունը:

Մի անգամ մի փղի հանձնարարել էին ծակ կաթսան կաթսայագործի մոտ տանել՝ նորոգելու: Փիղն սպասեց, մինչև վարպետն աշխատանքն ավարտեց, ու ետ բերեց կաթսան: Սակայն գործը վատ էր արված: Փղին ցույց տվեցին, որ կաթսայից կաթում է և նորից ուղարկեցին վարպետի մոտ: Փիղը ճանապարհին կաթսան լցրեց աղբյուրի ջրով և կնճիթով կաթսան պահեց կաթսայագործի գլխավերևն այնպես, որ ջուրը կաթի նրա դեմքին: Վարպետը հասկացավ ու այս անգամ կարգին նորոգեց կաթսան:

Ես ապրում եմ Հնդկաստանի Պոնդիշների քաղաքում։Մեր քաղաքում փղերին փոքրիկ հանձնարարություն տալու սովորություն կա։Երբ լավ ենք բացատրում նրանք կարողանում են շատ լավ կատարել հանձնարարությունը։Մի անգամ մի փղի հանձնարարել էին ծակ կաթսան բերել ինձ մոտ որպեսզի ես այն նորոգեմ։Փիղը սպասեց ես վերջացրեցի տվեցի կաթսան նրան և նա գնաց։Նրա տերերը տեսան որ ես լավ չեմ նորոգել և նորից ուղարկեցին փղին կաթսայով որ ես նորոգեմ։Ճանապհարին փիղը աղբյուրից ջուր լցրեց կաթսան և պահեց իմ գլխավերևում այնպես որ կաթսայի ծակ մասով ջուր կաթա դեմքիս։Այդպես ես հասկացա և լավ նորոգեցի կաթսան։

12.Տեքստը համառոտի՛ր ։

Երկու ընկեր անապատով գնում էին:

Ընկերներից մեկը ծարավից թուլացավ, ընկավ: Իսկ մյուսը, որի մոտ ջուր կար, ոչ օգնեց ընկերոջը, ոչ էլ նույնիսկ ջուր տվեց: Թողեց, հեռացավ: Աղետյալը վերջին շնչում ընկած մնաց:

Բարեբախտաբար եկավ, մի քարավան հասավ այդտեղ: Մարդիկ կիսամեռ տղային գտան, ջուր տվեցին ու նրան ուշքի բերեցին:

Տղան, նորից առույգացած, շարունակեց ճամփան:

Գնա՜ց, գնա՜ց, հասավ ընկերոջը: Բան չասաց, լուռումունջ շարունակեց ճամփան:

Երբ լեռնոտ մի կածանով էին անցնում, ջուր չտվող ընկերը սայթաքեց, ընկավ ու չկարողացավ ոտքի կանգնել: Ոտքը կոտրվել էր:

Ընկերը նրան շալակն առավ, մեծ դժվարությամբ տարավ հայրենի քաղաքը, հասցրեց տուն, կնոջ մոտ: Ու հրաժեշտ տվեց.

-Է՜հ, մնաս բարով, եղբա՛յր: Քանի կանք, դու մարդկանց քո ջրից պատմիր, ես՝ իմ շալակից:

Երկու ընկեր գնում էին։ Ընկերներից մեկը թուլացավ ընկավ։ Մյուսը չօգնեց ընկերոջը։ Նա ընկած մնաց։ Եկավ մի քարավան։ Մարդիկ օգնեցին տղային։ Տղան շարունակեց ճանապարհը։ Նա հասավ ընկերոջը և շարունակեց ճամփան։ Ջուր չտվող ընկերը սայթաքեց և ընկավ։ Ոտքը կոտրվել էր։Ընկերը նրան տարավ տուն․

-Է՜հ, մնաս բարով, եղբա՛յր: Քանի կանք, դու մարդկանց քո ջրից պատմիր, ես՝ իմ շալակից։

 

19․09․2023 ՏՈԿՈՍՆԵՐ

 

Դասարանական աշխատանք՝

 

Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2

է։ Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր

է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 16 %-ը։

138․Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

 

140․Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով

ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

 

Տնային աշխատանք՝

 

137․ Որքա՞ն է 536-ի 100 %-ը։

 

139․Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել

երկու գյուղացիները։

 

141․Ո՞րն է ավելի շատ՝ 900-ի 15 %-ը, թե՞ 800-ի 20 %-ը։

Стихотворение

У всех есть  свои друзья.
У меня тоже есть своя любимая
Верная и хорошая подруга.
Её зовут Виктория.
Мы с ней учимся в одном классе.
Мы с ней  лучшие подруги .
Она очень добрая,  верная, умная, приветливая и хорошая подруга навсегда
Мы всё делаем вместе как и всегда.